ДЛ Лесидрен

ДЛ - Лесидрен се намира в югозападната част на Ловешка област, като обхваща територията на община Угърчин и граничи: на север с ДЛ - Плевен, на изток с ДЛ - Ловеч, на юг с ДЛ - Борима и на запад с ДЛ - Тетевен. В географски отношение районът на лесничейството се намира между 243 20" и 243 45" източна дължина и 423 53" и 433 10" северна ширина по Гринуич.

Релефът на лесничейството е разнообразен от подчертано планински в южната половина до равнинно - хълмист в северната.

Общата площ на горския фонд е 19 970 ха, в т.ч.:

Обща залесена площ 17 638 ха, от която:

Преобладаващи видове гори на територията на Държавно лесничейство Лесидрен са:

Преобладаващи дървесни видове в ха и %:

Средногодишно ползване в горите на територията по маса и по видове сечи:

отгледни във високостъблени - 11 805 м3, в т.ч.

отгледни в прерастване - 3 153 м3, в т.ч.

oтгледни в превръщане - 1 358 м3, в т.ч.

Залесяване - В ДЛ "Лесидрен" ежегодно се залесяват по 41 ха предимно с широколистни дървесни видове.

Разпределението на предвидената годишна площ за залесяване по видове насаждения е следната:

Предвидено залесяване на фиданки - Средногодишно е необходимо следното количество посадъчен материал по дървесни видове: Иглолистни: Бял бор - 3 840 бр., Чер бор - 9 480 бр. Широколистни: Бук - 131 600 бр., Ч. Дъб - 3 220 бр., Зимен дъб - 68 310 бр., Благун - 97 130 бр., Цер - 108 900 бр., Явор - 5 150 бр., Акация - 950 бр., Брекина - 850 бр., Джонка - 240 бр., Конски кестен - 70 бр., Круша - 100 бр., Сребролистна липа - 19 800 бр., Офика - 450 бр., Череша - 800 бр., Планински ясен - 300 бр., Топола - 950 бр., Киселица - 300 бр. Всичко необходими фиданки за 1 година 452 440 бр.

Общият запас на цялата площ е 2 069 725 м3, на 1 ха - 128 м3. Общият запас на зрели и презрели насаждения на цялата площ е 441 855 м3, на 1 ха е 27,5 м3.

Основни дейности в ДЛ - Лесидрен: управление на горския фонд; устройство и отчет на горите; създаване на нови гори и борба с ерозията; провеждане на възобновителни, отгледни и санитарни сечи; ползване на дървесината; странични ползвания; защита, охрана и контрол на горите и земите от горския фонд.

Странични ползвания: Главното странично ползуване е пашата на едър и дребен добитък, добив на сено и листников фураж. Отчитане на тарифни такси на странични ползвания от добив на гъби, билки и горски плодове. Необходимо е този вид странични ползвания да се осъществи добив на 5 т билки и 5 т горски плодове годишно.

Лесокултурни мероприятия: Средногодишният обем на залесителните мероприятия по насоки за лесничейството е, както следва:

Санитарно състояние на горите в момента: На територията на ДЛ - Лесидрен преобладават дървостоите с І-ва степен на повреда (слабо засегнати). Това са главно зимен дъбови, благунови, букови, бял борови и чер борови дървостои. Силно засегнати (ІІ-ра степен на повреда) са предимно зимен дъбови и благунови насаждения. По - значителни са повредите от гниене, клоносечност, снеголом, снеговал, трахеомикоза и пожари. От гниене са засегнати главно букови, зимен дъбови, благунови, габърови и акациеви насаждения - общо 52% от горите. От снеголом и снеговал са повредени 5,7% от горите, предимно от бук, бял и чер бор.

Повредите от дивеч, паша, кореново гниене и други са сравнително малки. Общо за лесничейството от различни видове повреди са засегнати 25% от горите, като се очаква загубите да са 20,4% от запаса им.

Преобладаващи видове дивеч и риба

Клас бозайници:

Разред чифтокопитни:

Разред зайцеподобни:

Разред гризачи:

Разред хищници:

Клас птици:

Разред кокошеви:

Разред гъскови:

Клас риби:

Преобладаващи видове лечебни растения и горски плодове . На територията на ДЛ - Лесидрен максимално използваеми са следните видове: глог червен, звъника лечебна, къпина полска, липа, минзухар пролетен, смрадлика, трънка, шипка, горска ягода.

Защитени територии:

Исторически места:

Природна забележителност:

Ловни райони - Ловностопанското деление на лесничейството съвпада с делението му по стопански и охранителни участъци, с оглед осигуряване на надеждна охрана, както следва: ЛРД "Драгана" - 742,1 ха, ЛРД " Угърчин" ІІ - 2 002,4 ха, ЛРД "Морун 2000" - 1 683,6 ха, ЛРД "Каленик-Орлене" - 727,3 ха, ЛРД "Катунец" - 1 965 ха, ЛРД "Голец" - 1 278,5 ха, ЛРД "Микре" - 1 363,6 ха, ЛРД "Сопот" - 1 338,5 ха, ЛРД "Славщица" - 1 020,9 ха, ЛРД "Кирчево" - 1 344,7 ха, ЛРД "Лесидрен" - 3 573,7 ха, ЛРД "Напоя" - 2 446,6 ха, ЛРД "Бялка" - 1 451,8 ха, Общо: - 20 938,7 ха.

Туризъм и предпоставки за неговото развитие. До момента ЛРД "Напоя" е стопанисван от ДЛ - Лесидрен, а районите на СЛРБ по годишни планове. ДЛР "Бялка" е стопанисван от ДЛ - Ловеч по специален ловоустройствен проект. В ДЛР "Напоя" има предпоставки за развитие на международен ловен туризъм, за целта е изграден представителен ловен дом и малка интензивна база за развъждане и ползване на дива свиня. Изградените биотехнически съоръжения са в добро състояние и се поддържат. Главен вид дивеч е благородният елен със съпътсващи видове дива свиня и сърна.